Obchodní podmínky

Naše firmy byly založeny ke spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. Vycházíme z toho, že spokojenost řidičů se odráží na spokojenosti zákazníků. Naše dlouholeté zkušenosti v tomto oboru zaručují kvalitu našich služeb.
In English >

Smlouva o přepravě osob

 • Smluvní strany
Jiří Tučka
se sídlem: Taussigových 243, 273 42 Stehelčeves
IČ: 71076875
DIČ: CZ8204020176
Číslo účtu: 107-804370277 / 0100
Zákazník osoba či společnost, která využívá služeb provozovatelů na základě objednávky, jejímž potvrzením souhlasí se všemi body této smlouvy (dále jen OBJEDNATEL)
(dále jen OBJEDNATEL)
 • 1. Předmět smlouvy

  Zajištění a provozování silniční motorové dopravy – osobní, provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Provozování dopravy je určeno výhradně pro objednatele, jeho klienty a spolupracovníky.

 • 2. Práva a povinnosti objednatele
  • Objednatel ručí za správnost údajů v objednávce.
  • Objednatel si zajistí náhradní dopravu v případě, že provozovatelé nepotvrdí objednávku.
  • Pokud objednatel nenalezne řidiče, kontaktuje telefonicky centrálu na telefonních číslech uvedených v objednávce.
  • Objednatel se zavazuje po skončení přepravy uhradit řidiči částku potvrzenou v objednávce.
  • Objednatel je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče, dodržovat bezpečnostní předpisy, nepoškozovat interiér vozidla, v případě porušení těchto povinností je objednatel odpovědný za škodu, kterou způsobil a je povinen tuto škodu uhradit.
  • Objednatel se zavazuje při jakékoliv změně či zrušení objednávky kontaktovat centrálu e-mailem či telefonicky nejpozději 3 hodiny před začátkem přepravy.
 • 3. Práva a povinnosti provozovatele
  • Provozovatelé budou poskytovat služby vozidly střední a vyšší třídy, které odpovídají potřebám objednatele.
  • Provozovatelé zajistí přepravu dle objednávky.
  • Provozovatelé ručí za zajištění a uskutečnění přepravy, kterou potvrdí.
  • Provozovatelé budou poskytovat služby v kvalitě a rozsahu odpovídajícímu uvedenému typu přepravy.
  • Provozovatelé zajistí, aby vozidla byla přistavována čistá vně i uvnitř a v dobrém technickém stavu.
  • Provozovatelé garantují, že všechna vozidla provozovatelů poskytující služby, jsou řádně pojištěna v rámci platných zákonů, kterými jsou kryty škody způsobené újmou.
  • Provozovatelé si vyhrazují právo v průběhu platnosti této smlouvy změnit vozový park tak, aby byla zachována celková úroveň a kvalita služeb.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit automaticky potvrzené objednávky, v případě uvedení nesprávných údajů či nepředvídatelných okolností, které nebylo možné bohužel předem nijak ovlivnit. V případě vzniku těchto skutečností se provozovatel zavazuje informovat objednatele e-mailem či telefonicky v co nejkratší možné době.
 • 4. Cenové a finanční podmínky
  • Provozovatelé se při přepravě zavazují dodržovat ceny potvrzené v objednávce vztahující se k dané trase přepravy.
  • Provozovatelé si vyhrazují právo na úpravy cen v případě změn vnějších ekonomických podmínek. Ceny přeprav mohou být změněny pouze po dohodě s objednatelem.
  • Objednatel má právo na vrácení již zaplacené částky, pokud změní či zruší objednávku e-mailem či telefonicky nejpozději 3 hodiny před začátkem přepravy.
 • 5. Doba plnění

  Doba plnění se uzavírá na dobu nutnou k uskutečnění objednávky.

 • 6. Závěr
  • Všechny změny a dodatky musí být provedeny písemnou formou (email).
  • Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle a nebyla podepsána v tísni ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.
  • Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení objednávky.
  • Nedílnou součástí této smlouvy je objednávka přepravy.